A Reiki (ejtsd: rejki) összetett szó, melynek első tagja,

a REI univerzálist, egyetemest, istenit,

míg a KI (máshol: csi) energiát, életerőt jelent.

Kínai megfelelője a LING CSI vagy VU CSI. Az egyiptomiak KÁ-nak (életerő, vitalitás) vagy AH-nak (fénylélek) hívták, a hinduk PRÁNÁ-nak. A szufik BARAKKÁ- nak nevezték, ami áldást, lélegzetet, az élet energiáját jelenti. Hippokratész „a természet gyógyító ereje”-ként említi, Paracelsus NUMIÁ-nak hívja, az alkimisták, pedig FLUIDUM-nak. A Huna filozófia szerint MANA a neve. A keresztény vallásban a SPIRITUS SANCTUS, vagyis SZENT SZELLEM a megfelelője.

Fogalmilag azonban – bárhogyan is nevezzük,
mind ugyanazt jelentik: az Univerzális Életenergiát.

Ennek egy speciális alkalmazási, közvetítési módja a Reiki, amely a látszat ellenére nem bioenergia vagy természetgyógyászati módszer, hanem az Univerzum legmagasabb rendű megnyilvánulása. Holisztikusan, tehát a test-lélek-szellem EGYSÉGében hat és a betegség okát szünteti meg, feleslegessé téve ezáltal annak fizikai szinten történő megnyilvánulását. A Reikit közvetlenül nem lehet megtanulni, így elsajátításához nem szükségesek veleszületett képességek, előképzettség, vagy bármiféle speciális tudás. Mindenki számára hozzáférhető.

A rendszer teljes neve REIKI USUI SHIKI RYOHO , azaz az
Univerzális Életenergia Usui-féle Természetes Módszer.

Ez az energia ilyen megnyilvánulási formában.

a reiki alapítója: Dr. Mikao Usui

*          *          *

Amióta csak ember él a Földön, azóta érzi szükségét annak, hogy betegségei, fájdalmai orvoslást nyerjenek. A legősibb gyógyító mozdulat az, ahogy az édesanya kisgyermeke beteg testrészére helyezi a kezét. De kézrátétellel gyógyítottak a sámánok, a beavatottak és a varázslók is. A régi keleti orvoslás is alkalmazta ezt az energiát. Az akupunktúrával való gyógyításnál is – például – a tűk megfelelő helyre történő beszúrásával csak a „kapukat” nyitották ki, hogy azokon beáramoltassák a gyógyító erőt. Ha megütjük magunkat, ösztönösen odakapjuk a kezünket, hiszen tudat alatt emlékszünk még azokra a boldog időkre, amikor a Föld összes gyermekének természetes képessége volt a gyógyító erő.

Buddha és tanítványai is ezt az energiát használták, utalásokat találhatunk erre egy 2600 éves szent iratban, a LOTUS SUTRÁban is. Plinius meséli, hogy Pyrrhus, Epirus királya Kr. e. 300 körül jobb lába nagyujjának érintésével gyógyította a lép betegségeit. Tacitus római történetíró elmondja, hogy Vespasianus császár süketeket és vakokat gyógyított kézrátétellel.

Jézus csodatételeiben is ez az isteni energia nyilvánult meg: vakok, sánták, bénák gyógyultak meg, de ő soha nem saját nagyságát hangsúlyozta ki, mert tudta, hogy ő is csak csatornája ennek az isteni energiának. „A hited gyógyított meg téged”. „Atyám ereje gyógyított meg téged” – mondotta. Lázárt sem öncélúan, vásári mutatványként támasztotta föl, itt is atyja segítségét kérte. „Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek” (János 14, 12.)

Aquinói Szent Tamás tollából való, hogy Klodvig frank király már 496-ban is gyógyította kézrátétellel Leon nevű apródjának görvény kórját (skrofulosis). Egyik éjjel egy angyal jelent meg előtte és ezt mondta: „Ha meg akarod gyógyítani kedvenc apródodat, elegendő, hogy rátedd felszentelt királyi kezedet az ő nyakára és ezt mondjad: „Rád vetem kezeimet s Isten meggyógyít tégedet”. Klodvig megtette, amit az angyal parancsolt és Leon meggyógyult.

Ötszáz évvel később már a királyság tartozékának tekintették ezt a hatalmat és a francia királyok rendszeresen alkalmazták a kézrátételt. IX. (Szent) Lajos például 9 napos böjttel készítette magát elő a gyógyításra, IV. Henrikről pedig fennmaradt, hogy 500 embert is megérintett egy-egy szertartás alkalmával, amelyek főleg a nagy vallási ünnepek (húsvét, pünkösd, mindszentek és karácsony) alkalmával zajlottak le.

Régi krónikák említik, hogy ünnepeken a király kardjával körbelovagolt. A kardot a betegek megérintették és meggyógyultak. Tudni kell, hogy a király kardjában uránium volt, ami törölte a (betegség-)információt. Sajnos, ennek a módszernek modern változata a sugárkezelés, amelynek során beletörölnek az ember információs rendszerébe.

Thomas Platter, híres svájci orvos, aki 1599 karácsonyán szemtanúja volt az egyik ilyen Louvre-béli szertartásnak, leírja, hogy akirály minden letérdelő betegnek keresztet rajzolt az arcára és így szólt: „A király kezeit veti rád, Isten meggyógyít téged.” A XI. századtól az angol uralkodók is Isten gyógyító erejével segítettek beteg alattvalóikon. Hitvalló Edwardnak, aki ifjúkorát a francia (normann) udvarban töltötte, és aki inkább szerzetesi, mint királyi erényekkel bírt, csodatevő hatalmáról nem is egy legenda kelt szárnyra. Utazók, orvosok és egyéb szemtanúk leírásából tudjuk, hogy utódai – kevés kivétellel – mind gyakorolták a kézrátételes gyógyítást, egészen 1715-ig.

*          *          *

Napjaikban a világ országainak vezetői a gazdasági és a politikai élet irányításával foglalkoznak.

A gyógyítás – amely mostanára sajnos szinte csak a fizikai testre korlátozódott és a túlzott szakosodással épp a lényeget, vagyis az embert, mint Teljes Egészet vesztették el – az orvosok feladatává vált.

Abban az évben, amikor Szarajevóban eldördült az I. világháborút elindító puskalövés, Usui mesteren át megkapta a világ a Reikit. Talán azért éppen egy japán szerzetesen át, mert a Távol- Keleten érintetlenebbül megmaradtak a gyógyítás hagyományai. Egy emberöltő sem telt el, és a nyugati világ is kezdte megismerni ezt a módszert.

Napjainkban, már több millióan vagyunk szerte a világon, akik alkalmazzuk ezt az energiát.
A Reiki osztatlan energia, nincs polaritása, hiszen a Teljesség egy. Egyszerű és szelíd módszer a ma embere számára. A gondoskodás, a törődés, az együttérzés, a bizalom és önmagunk elfogadásának szeretetteljes és pozitív érzéseire hangolhat minket. Lehetőséget kapunk általa, hogy jobbá, tisztességesebbé, másokkal szemben toleránsabbá, az Univerzum törvényei felé nyitottabbá váljunk. Segít elviselni, tudatosabban megélni a nehéz élethelyzeteket, enyhíti a stresszt, a szorongást, a depressziót, pozitív gondolkodásra indít.

A Reiki elsősorban spirituális fejlődésünket segíti elő.

Minden további hatása, így a betegségek megszűnte is ennek csak következménye, hiszen ha a lélek egészséges, a testi panaszok is megszűnnek. Helyreállítja a lélek, majd ennek következtében az egész test egészségét. Ez utóbbi a spirituális fejlődési folyamatba ágyazva jelenik meg, tehát nem a kezelő „gyógyít”, ő csak a páciens belső Önvalója által megkívánt mértékben csatornázza, közvetíti az Univerzális, Isteni Életenergiát, amit a kezelt személy arra fordít, amire szüksége van.

Nem lehet vele ártani, manipulálni másokat, és nem tudunk senki karmájába (sorsába) belenyúlni. Hatékonysága sem a kezelő akaratától függ. Földi ember ezt az energiát nem képes teljességében érezni és felfogni, mert fizikai testünk sűrű anyagból van és még a meglévő 6-7 érzékszervünk sem működik tökéletesen.

„A látni vágyó Napba nem tekint” – mondja Vörösmarty.

Mi se vágyjunk hát arra, hogy a Reiki teljes fényében megmutatkozzon nekünk (valószínűleg a másodperc törtrésze alatt megsemmisülnénk, elégnénk), hanem szolgáljuk a Szeretetet, hogy fokozatosan, saját tempónkban haladva érhessük el annak mind magasabb és magasabb rezgésszintjeit. A Reiki segít bennünket karmánk teljesítésében, mindig összhangban az Univerzum törvényeivel. Összes testünk közül a fizikai testünk van a legsűrűbb anyagból, így benne jelennek meg legutoljára a betegségek.

Huna = titok, titkos tan, amelynek alkalmazásával a Csendes- Óceán egyes szigetein a Kahunák (gyógyítók) csodaszámba menő eredményeket értek el. A legenda szerint ezek a népek a Fiastyúk csillagképből érkeztek a „Fehér Fény” sugarain.

Primer beavatás = olyan avatás, amelyet egy irányzat első képviselője, alapítója nem földi embertől kap, hanem az adott módszer,  energia mögött álló Szellemi Erőktől.

Visszatérés a lap tetejére